VESTRE STABEKK VELS ÅRSMØTE 2023

Referat fra Årsmøtet for Vestre Stabekk vel 28.mars 2023 i Stabekk Kulturhus

Årsmøtet, som hadde godt fremmøte, ble åpnet av Jan Christian Mollestad (JC).

JC informerte om at Vestre Stabekk vel fyller 125 år og om bakgrunnen for etableringen av vellet. Det er planlagt feiring17. november.

Vi mintes medlemmer som har gått bort i det siste året.

1: Innkalling og dagsorden ble godkjent av årsmøtet

2: Referent.

Sigurd Østbye ble valgt som referent.

3: Protokollsignaturer.

Kristin Bugge og Ellen Stensland ble valgt til å underskrive protokollen

Punkt 4: Styrets beretning

Styrets beretning ble gjennomgått i hovedtrekk av JC. Anledningen ble benyttet til å fremheve det vi anser som Vestre Stabekk vels viktige bidrag for Stabekks utvikling og videre liv. Styrets hovedaktivitet også dette året har vært oppfølging av planene for utvikling og utbygging av Stabekk. Planen for Juletre‐ og bensinstasjonstomta har kommet lengst og antas å bli det første prosjektet som kan realiseres. Vi har videreført kommunikasjonen med kommunen, beboere og utbyggerne gjennom mange møter og annen kommunikasjon samt at vi holder oss løpende oppdatert med den kommunikasjonen som følger av plansakene. For ytterligere informasjon om hva som skjer på Stabekk, anbefales den svært informative Styrets beretning i Årsmeldingen.

5: Referat fra årsmøtet 2022.

Referatet fra årsmøtet 28.03.2022 ble godkjent uten kommentarer.

6: Regnskap for 2022.

Anne Øen, regnskapsføreren vår som har fått et eget avsnitt med velfortjent ros i Styrets beretning, gjennomgikk regnskapet. Regnskapet er oppgjort med et underskudd på ca kr. 21.000,‐ og bakgrunn og anbefalinger for å bedre økonomien ble redegjort for. Regnskap for 2022 og handlingsplan og budsjett for 2023 ble godkjent.

7: Innkomne forslag

Kontingenter.

Årsmøtet vedtok å heve kontingenten fra 1. januar 2024. Bakgrunnen for vedtaket er at Vellet har gått med underskudd de siste årene. Vi må ha flere inntekter for å kunne møt det økte prisnivået i samfunnet ellers.

Forslag:

Enkeltmedlemmer: Kontingenten økes til 350,‐.

Boligsameier: Kollektiv innmelding fører til at alle er med i det lokale fellesskapet, samtidig

som det tar hensyn til at velforeningens oppgaver vis a vis dem, er mindre omfattende enn

for enkeltmedlemmer. Ved kollektivt medlemskap gis det rabattert kontingent pr husstand.

Det skilles nå mellom sameier som leverer hageavfall og de som ikke gjør det.

Sameier som ikke leverer hageavfall, får en kontingent på 100,‐ pr husstand.

Sameier som leverer hageavfall, får en kontingent på 150,‐.

Forslaget ble vedtatt.

Vedtektsendring.

Endringsforslaget som ble lagt fram av styremedlem Kenneth Grimley ansees å være ‘oppryddning’ og ikke substansielle endringer. På spørsmål fra årsmøtet om sameier kun kan avlegge én stemme eller samtlige medlemmers stemmer i årsmøtet ble det presisert at alle husstander som er medlem kan stemme ved årsmøtet.

Vedtektsendringene ble vedtatt ved akklamasjon.

8: Valg.

Følgende styremedlemmer sto på valg:

Øyvind Kristensen, Inge Lødner, Gudbrand Fossbråten og Sigurd Østbye. Samtlige ble gjenvalgt.

Revisorer: Atle Degré og Rita Amundsen ble gjenvalgt.

Valgkomité: Magnar Øvrebø ble gjenvalgt. Lars Mehlum, også kjent som ‘Stabæk‐Lars’ ble av styret foreslått som nytt medlem av valgkomitéen og innvalgt av årsmøtet.

9: Eventuelt.

Tre elever fra Ringstabekk ungdomsskole presenterte et valgfag i ungt entreprenørskap som skolen har etablert.

Valgfaget heter Utvikling av varer og tjenester og de to representantene gikk gjennom bakgrunnen for sitt prosjekt RIUS‐UNG. Prosjektet lager arrangementer for ungdom og vi fikk presentasjon av arrangementer de har gjennomført og samarbeidspartnere. Et formål er tilbud til alle, uten utenforskap. Et strålende tiltak som fortjener oppmerksomhet. Det skal i denne sammenhengen tilføyes at JC i sin innledning til årsmøtet gjorde et nummer av at tilbudet til ungdom på Stabekk knapt finnes og er en sak det burde tas tak i.

Etter den formelle delen av møtet, fikk vi presentasjon av status på to av de kommende utbyggingsprosjektene, Juletretomta/bensinstasjonen og prosjektet i svingen mellom forhenværende Peppes og Nedre Reberg‐gården.

Det var spesielt interessant å få presentasjonen av prosjektet nedenfor Peppes da vi har hatt lite kunnskap om dette. Det er et spennende prosjekt som medfører mye fin tilpasning til omgivelsene og utnyttelse av arealer som ikke tilfører så mye slik de ligger i dag.

Det var åpent for spørsmål og kommentarer fra salen. Alt overveiende fremsto det som at prosjektene, også det vi ikke kjente så godt fra før, ble positivt mottatt av Stabekk‐folket!

Møtet ble som tradisjonen tilsier avsluttet med uformelt samvær med tradisjonell servering.

Referent:

Sigurd Østbye ……………………………………………………………….

Oppnevnt for å signere protokollen:

Ellen Stensland ……………………………………………………………..

Kristin Bugge ………………………………………………………………

Arkitekt Lutz – ansvarlig for Esso- & Juletretomta i samtale med styremedlem Kenneth Grimley