48 – ADMINISTRASJONEN OVERKJØRER POLITIKERNE ENDA EN GANG…

Vi stilet vår advarsel til politikerne i Planutvalget. Her er svaret som nettopp tikket inn – fra administrasjonen. Tenk så flott det blir den dagen politikerne tar grep – og virkelig gjennomfører de tingene de vedtar!

Her er det vakre brevet – skrevet av Fahlstrøm som «glemte» å sende vår klage til Fylkesmannen i 3 hele måneder:

«Fra Bærum kommune, Planjuridisk enhet

Til Vestre Stabekk Vel

Vår ref 19/68746/SFA, dato: 25.03.2019

Gamle Drammensvei 48 – svar vedr. kommunens vurdering om utsatt iverksettelse

 Vi viser til brev dat. 18.03.2019 fra Vestre Stabekk Vel, hvor det anmodes om at det besluttes utsatt iverksettelse av bygningssjefens vedtak av 20.06.2018.

Det følger av forvaltningsloven § 42 at underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Bakgrunnen for at det er gitt adgang til å beslutte utsatt iverksetting av vedtak, er rettssikkerhetshensyn. Ved å beslutte utsatt iverksetting av et vedtak kan man forhindre at gjennomføringen av vedtaket medfører uopprettelig skade eller tap.

Dersom klage på en gitt byggetillatelse blir tatt til følge, og bygningen allerede helt eller delvis er oppført, må byggetiltaket rives. Dette betyr økonomisk tap for byggherren. Tilsvarende kan det foreligge en uopprettelig skade/tap dersom en bygning er revet i henhold til gitt rivingstillatelse og tillatelsen oppheves etter klagebehandling. Det sentrale for vurderingen vil være en avveining av de fordeler og de ulemper en beslutning om utsatt iverksetting vil gi.

Etter en helhetsvurdering har rådmannen kommet til at det ikke er grunnlag for å beslutte utsatt iverksettelse av vedtak av 20.06.2018 til klagen er avgjort.

Begrunnelsen for dette er hovedsakelig at det ikke foreligger fare for uopprettelig skade eller tap ved at vedtaket kan iverksettes mens klage blir behandlet. Vi vil vise til at en eventuell gjennomføring av tiltaket utføres på tiltakshavers egen risiko frem til klagen er avgjort.

Tiltaket medfører ikke fare for uopprettelig skade, da det ve en eventuell omgjøring av vedtaket kan tilbakeføres/rettes.

 

Avgjørelse om utsatt iverksettelse er en prosessuell avgjørelse, og ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det kan dermed ikke påklages.

Anmodning om utsatt iverksettelse kan derimot også rettes til klageinstans for vurdering.

Med hilsen

Sigurd Fahlstrøm avdelingsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur «

 

Kopi til:
Kluge Advokatfirma AS