BEHANDLING AV STABEKK SENTRUM UTSATT TIL TORSDAG 22. mars kl 17 – i Rådhuset

REGULERINGSPLAN FOR STABEKK SENTRUM
Endelig behandling i Planutvalget er flyttet til torsdag 22. mars kl 17 i Rådhuset.
Rådmannen går inn for riving av Kroa og Bokhandelen – og det må vi få stanset.
Adm. har hverken tatt hensyn til Verneplan eller VSV s geniale alternative plan. Her er papirene…

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=2804&

I kommunens plan skapes et kunstig skille mellom to alternativerdet ene med vern av det unike Stasjonstunet, det andre med boliger 10 meter fra stasjonen. Med et slik valg er det naturlig at politikerne vil si: «Det er viktig med kulturvern, men vi må velge boliger…» Dette blir helt feil. Derfor har Vestre Stabekk Vel laget en alternativ og helhetlig plan. Vi leverte den til høringsrunden  i 2017, men adm. durer i vei!

1915:

2018:

 

Kommunen vil rive Bokhandelen og Kroa – Her er utbyggers forslag fra 2015!                                          Alle utbyggernes mer eller mindre ville forslag ser du her, i VSVs Årsmelding for 2015

Vestre Stabekk Vels har utarbeidet en alternativ plan. Kortversjon nedenfor – se mer utførlig her: VSVs Årsmelding for 2016 

Vi  kombinerer kommunens alternativ 1 & 2 – noe som både gir 1) storstilt boligbygging, 2) skaper en stor sentrumspark og 3) verner det unike Stasjonstorget

Dette er vår plan for Fremtidens Stabekk: 60 nye studentboliger i Kveldsroveien, 30 leiligheter bak Stasjonstunet, 175 leiligheter på Benkowtunet, 100 leiligheter i Juletreparken, 50 på NorFloortomta og 50 på Essotomta, 25 i Gml Drammensv. 48, 25 leiligheter i Dacongården, 20 på Kinoparkeringen = 535 leiligheter + 200 i Kohts vei, 10 i Svingen, 50 leiligheter + 25 villaer på Skallum = 820 + nybygg i Riiser-Larsens vei (Vi ønsker ikke fjerning av Ragnar Næss)

                                      VESTRE STABEKK VELS SAMORDNEDE PLAN

 • KOMBINERER DET BESTE FRA ALTERNATIV 1 OG 2 – OG TAR NOEN SKRITT TIL
 • BYGGER PÅ URBANT JORDSKIFTE DVS RETTFERDIG PROFITT-FORDELING
 • SKAPER 820 NYE BOLIGER – MANGE FLERE ENN RÅDMANNENS FORSLAG
 • GIR NY, STOR BARNEHAGE BAK KIWI I STORENGVEIEN
 • GIR 60 UNGDOMSHYBLER MED GRATIS LEIE SOM TAKK FOR ELDREOMSORG
 • GIR 25 SENIORLEILIGHETER I DACONBYGGET V/FLATLANDTUNET
 • ØKER ANTALL PARKERINGSPLASSER – LANGS VEIFARET, UNDER NYE BYGG
 • BEHOLDER OG OPPGRADERER DET HISTORISKE STASJONSTUNET
 • FULLFØRER VERNET AV GML DRAMMENSVEI HELT TIL LYSAKER
 • GJØR KNUTEPUNKTET MELLOM TOG & BUSS SMIDIGERE
 • GIR STOR SENTRUMSPARK UTEN Å MINSKE UTBYGNINGSAREAL
 • ETABLERER DET FØRSTE BÆUMSMUSEET I ØSTRE STABEKK GÅRD
 • SØRGER FOR AT STABEKK BEHOLDER SIN STEDSKARAKTER
 • FORUTSETTER AT PROSESSEN FORTSETTER SOM FELLES PLANSMIE

Forslaget om riving av Stasjonstunet er også i strid med vedtak i Fylkesutvalget fra 6. juni 2016 (sak 79/16-3) «Samtidig mener Fylkesutvalget at det er viktig å ivareta de helhetlige bygningsmiljøene ved krysset Gamle Drammensvei/Gamle Ringeriksvei og ved Stabekk stasjon, herunder Stabekkhuset og Gamle Drammensvei 32-34 (Stabekk kro og landhandel).

Fylkesutvalget fremmer ut fra dette og hensynet til kulturmiljøene, innsigelse til planforslagets tillatte bygningshøyde for nybygg mellom Stabekkhøi og Nedre Reberg, samt til riving av Stabekk kro og Stabekk landhandleri. »

Dette er ord som må veie meget tungt for både Planutvalg og Kommunestyre i Bærum, ettersom det er Fylkesutvalget, dvs. Akershus «Formannsskap», som har gjort dette vedtaket. Vi ber om man fortsetter reguleringsarbeidet på grunnlag av Vestre Stabekks Vels samordnede plan (presentert i vår årsmelding) som overflødiggjør de to alternativene fra Rådmannen.

Når det gjelder detaljer i det videre arbeid – som vi forventer vil skje på grunnlag av Vestre Stabekk Vels Samordnede Sentrumsplan – henviser vi til dokumentet «Presiseringer til VSVs høringsuttalelse vedr. områderegulering av Stabekk sentrum» som er under utarbeidelse.

Vestre Stabekk Vels Høringsuttalelse vedr Reguleringsplan av Stabekk Sentrum 2